Boodskap van die Hoof/Message from the Principal

demo

  DN9a910 J Schutte

 UIT DIE HOOF SE PEN

Aan die einde van 2019 kyk ons met groot dankbaarheid terug na 'n suksesvolle jaar vir Hoërskool Dinamika.

Oral waar ons gegaan het, het ons ‘n stukkie Dinamika agtergelaat. Talle suksesse is bereik, ons weet die suksesse sou nie moontlik gewees het sonder u as ouers, leerders en ‘n toegewyde personeelkorps nie.

‘n Hartlike dank aan elke persoon vir hul bydrae en ondersteuning.

VOORBEREIDING VIR 2020
Leerders het ‘n skryfbehoeftelys ontvang van skryfbehoeftes wat benodig word vir die komende akademiese jaar.

Ons vra asseblief dat u die nodige sal aanskaf sodat ons ‘n goeie begin tot die akademiese jaar kan hê. Die inligting is ook beskikbaar op ons Facebook-bladsy.

SKOOLTYE
Die skole open amptelik op 15 Januarie 2020.

Skool begin stiptelik om 07:30. Leerders moet in die vierkant aantree.
Ma, Di en Do 07:30 -14:00
Wo en Vr 07:30 -13:30

Ons wens elke persoon verbonde aan Hoërskool Dinamika ‘n geseënde feestyd toe. Waar u reis, reis veilig geniet die vakansie en voorspoed vir 2020.

Namie-groete

C J SCHUTTE
HOOF
02 Desember 2019

 

At the end of 2019 we look back, with gratitude, on a successful year for Hoërskool Dinamika.

Everywhere we went we left behind a little piece of Dinamika. Many successes were achieved.
We know that success would not have been possible without our valued parents, learners and dedicated personnel.

A hearty thanks to each and every one for their contribution and support.

PREPARATION FOR 2020:
Learners have received a stationery list with everything they need for the upcoming year.

We ask that you please acquire the necessary equipment so that we can have a good start to the new academic year. The information is also available on our Facebook page.

SCHOOL TIMES
The schools officially reopens on 15 January 2020.

School will start promptly at 07:30. Learners must assemble on the quad.
Mon., Tues. And Thurs. 07:30 – 14:00
Wed. And Fri 07:30 – 13:30

We wish every person involved at Hoërskool Dinamika a blessed festive season.
Where you travel, travel safely, enjoy the holiday and have a prosperous 2020.

Namie greetings

C J SCHUTTE
PRINCIPAL
02 December 2019