Skoolgelde

FINANSIES 2021

Tydens die Algemene Jaarvergadering wat op Dinsdag, 3 November 2020 gehou is, is die begroting vir 2021 goedgekeur.

ONDERRIGGELDE: (VERPLIGTEND)

R 22 500.00 per kind per jaar.

 R 2 250.00 per kind, per maand vir 10 maande.

Eerste kind                                            R 22 500-00

Tweede kind                                         R 22 500-00

Derde kind                                            R 11 250-00

Vierde kind of meer                              GRATIS

‘n Deposito van R2 250.00 is betaalbaar voor 30 November 2020 vir huidige sowel as nuwe leerders. Die R 2 250.00 sal afgetrek word van die verskuldigde skoolfonds en die balans is betaalbaar oor 10 maande vanaf Januarie 2021.

Die volgende kortings word toegestaan op die vasgestelde bedrag van R22 500-00:

Ten volle betaal vóór/op 31 Desember 2020

-

10 % korting

Ten volle betaal vóór/op 31 Januarie 2021  

-

7.5 % korting

 

Ten volle betaal vóór/op 28 Februarie 20201

-

5 % korting

 

SLUITKASSIES

Sluitkassies vir 2021 is reeds beskikbaar. Die koste beloop R250 vir die jaar en bespreking van die sluitkassie kan by finansies gedoen word.

NEEM KENNIS: SLUITKASSIE KAN SLEGS BEPREEK WORD MET BETALING.

CJ SCHUTTE

HOOF

5 NOVEMBER 2020

FINANCE 2021

At the Annual General Meeting held on TUESDAY, 3 November 2020, the budget for 2021 was approved.

SCHOOL FEES: (COMPULSORY)

R 22 500.00 per child per year.

R 2 250.00 per child per month for 10 months.

First child                          -                   R 22 500-00

Second child                     -                   R 22 500-00

Third child                         -                   R 11 250-00

Fourth child or more          -                  FREE

A deposit of R 2 250-00 is payable before 30 November 2020 for new and current learners. The R 2 250-00 will be deducted from the yearly school fees and the outstanding balance is payable over 10 months.

The following discounts are granted on the set amount of R 22 500-00:

Fully paid before / on 31 December 2020                   - 10% discount

Fully paid before / on 31 January 2021                       - 7.5% discount

Fully paid before / on 28 February 2021                     - 5% discount

LOCKERS:

Lockers for 2021 is available at an amount of R250 per year. Lockers can be paid and booked at the finance office.

PLEASE NOTE: LOCKER CAN ONLY BE BOOKED WITH PAYMENT

CJ SCHUTTE

PRINCIPAL

5 NOVEMBER 2020

BANK BESONDERHEDE

Hoërskool Dinamika

Eerste Nasionale Bank

Rek Nr: 6224 070 2721

Takkode: 250655

Gebruik rekeningnommer of kind se naam en van as verwysing asb.

Faks bewys van betaling na 086 756 7867 of e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.