Skoolgelde

FINANSIES 2020


Tydens die 2de Algemene Jaarvergadering wat op MAANDAG, 4 November 2019 gehou is, is die begroting vir 2020 goedgekeur.

ONDERRIGGELDE: (VERPLIGTEND)

R 21 500.00 per kind per jaar.
R 2 150.00 per kind, per maand vir 10 maande.
Eerste kind R 21 500-00
Tweede kind R 21 500-00
Derde kind R 10 750-00
Vierde kind of meer GRATIS
‘n Deposito van R2 000.00 is betaalbaar voor 30 November 2019 vir huidige sowel as nuwe leerders. Die R 2 000.00 sal afgetrek word van die verskuldigde skoolfonds en die balans is betaalbaar oor 10 maande vanaf Januarie 2020.

Die volgende kortings word toegestaan op die vasgestelde bedrag van R21 500-00:
Ten volle betaal vóór/op 31 Desember 2019 - 10 % korting
Ten volle betaal vóór/op 31 Januarie 2020 - 7.5 % korting
Ten volle betaal vóór/op 28 Februarie 2020 - 5 % korting

BUSGELD

(VERPLIGTEND- INDIEN U VAN DIE DAAGLIKSE BUSDIENSTE GEBRUIK MAAK)
DUBBEL-RIT PER DAG
R800 per kind, per maand, vir 10 maande. (OGGEND EN MIDDAG RITTE)

ENKELRIT PER DAG
R600 per kind, per maand, vir 10 maande. (SLEGS OGGEND OF SLEGS MIDDAG RITTE)
(Geen toelating op die BUS indien 2019 gelde uitstaande is)

CJ SCHUTTE
HOOF
5 NOVEMBER 2019

 

 

FINANCE 2020


At the 2nd Annual General Meeting held on MONDAY, 4 November 2019, the budget for 2020 was approved.

SCHOOL FEES: (COMPULSORY)

R 21 500.00 per child per year.
R 2 150.00 per child per month for 10 months.
First child - R 21 500-00
Second child - R 21 500-00
Third child - R 10 750-00
Fourth child or more - FREE
A deposit of R 2 000-00 is payable before 30 November 2019 for new and current learners. The R 2 000-00 will be deducted from the yearly school fees and the outstanding balance is payable over 10 months.

The following discounts are granted on the set amount of R 21 500-00:
Fully paid before / on 31 December 2019 - 10% discount
Fully paid before / on 31 January 2020 - 7.5% discount
Fully paid before / on 28 February 2020 - 5% discount

BUS FEES

(COMPULSORY – IF YOU MAKE USE OF THE DAILY BUS SERVICES)


DOUBLE TRIP PER DAY
R 800 per child, per month, for 10 months. (MORNING AND AFTERNOON TRIPS)

SINGLE TRIP PER DAY
R 600 per child, per month, for 10 months. (ONLY MORNING OR ONLY AFTERNOON TRIPS)
(No admission on the bus if 2019 fees are outstanding)

CJ SCHUTTE
PRINCIPAL
5 NOVEMBER 2019

 

BANK BESONDERHEDE

Hoërskool Dinamika

Eerste Nasionale Bank

Rek Nr: 6224 070 2721

Takkode: 250655

Gebruik rekeningnommer of kind se naam en van as verwysing asb.

Faks bewys van betaling na 086 756 7867 of e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.