Beheerliggaam

Ons Beheerliggaam

Die onderstaande tabel verskaf elke portefeulje binne die beheerliggaam as ook die lede verantwoordelik vir elke portefeulje

PORTEFEULJES

NAAM

VOORSITTER

Bennie Hanekom

ONDERVOORSITTER

Danie du Preez

SEKRETARESSE

Naomi Lombaard

FINANSIES - TESOURIER

Pieter Schöltz

BERADING / CHRISTELIKE WAARDES

Chris van der Schyf

BEMARKING / FONDSINSAMELING /

ONDERSTEUNERKLUB

James Hart

Martin Enslin

Johan Schutte

Nico Hand

GEBOURE, TERREIN, SEKURITEIT

Ge-Org Adendorff

Tinus van Jaarsveld

Nico Hand

JURIDIES

Nico Hand

Johan Schutte

Chris van der Schyf

KULTUUR

Thelma Schutte

ONDERSTEUNERSKLUB & OUERSKAKELING

Bennie Hanekom

SPORT

Martin Els

James Hart

TEGNOLOGIE

Meyer Rademeyer

VEILIGHEID EN SEKURITEIT

Nico Hand

KLERE/AKADEMIE

Charmaine Spies

GESONDHEID

Surencia French

LEERLINGE

Christo Kruger

Rochelle Aucamp

Leehyn Meintjes

 

FINANSIËLE KOMITEE

Pieter Schöltz

Johan Schutte

Chris vd Schyf

Rene Haasbroek

Naomi Lombaard

Bennie Hanekom

James Hart

Danie du Preez

Meyer Rademeyer

 

JAARVERSLAG VAN DIE VOORSITTER 2016

2016 was vol opwinding, verrassings, nuwe gebeure en vele prestasies op akademie, sport, kultuur en leierskap vlak.

Dit is met ‘n blye en warm hart dat ek met u my verslag deel.

Mnr Piet Vollaard het besluit om af te tree en dit is met ‘n hart vol dankbaarheid dat ons van hom afskeid neem. Mnr Vollaard sal nog hoof van Dinamika wees tot en met die skool sluit in Desember. Ons wens hom alle voorspoed, geluk en vrede toe vir sy toekoms.

Mnr Johan Schutte sal vanaf die begin van 2017 waarneem as ons skoolhoof tot en met ‘n nuwe hoof aangestel word. Ons weet sommer dat hy homself goed van die taak sal kwyt.

2017 gaan vir ons skool ‘n baie groot jaar wees weens die feit dat ons parallel medium gaan en begin met 2 Engelse Graad 8 klasse.

1. BEHEERLIGGAAM

Die skool se beheerliggaam word opgemaak uit ouers, onderwysers en leerders van die skool. My dank gaan uit aan almal wat so getrou die jaar hulle portefeuljes hanteer het, met trots en volharding.

2. PERSONEEL

Ons beywer onsself om vir ons kinders die beste onderwys personeel te voorsien om hulle skool loopbaan en akademie so gemaklik as moontlik te maak.

Ons het ongelukkig een pos gedurende die jaar verloor vanaf die departement, maar ons het die nodige voorsiening gemaak in die begroting vir 2017 om die koste te absorbeer. Ons het ook twee nuwe poste vir ons Engelse been begroot. Ons salaris rekening is ons skool se grootste uitgawe ongeveer 44%, maar dit is vir ons die belangrikste uitgawe om te verseker dat ons die beste beskikbare personeel aanstel.

Met ons puik personeelkorps aan die helm het ons skool uitstekend gevaar met die Matriek eindeksamen van 2015.

Namens die beheerliggaam wil ek my dank uitspreek teenoor elke personeellid wat deur hulle bydrae en opoffering van ons skool so ‘n wonderlike instelling maak.

3. LEERDERS

Ons leerders se gesindheid en gedrag teenoor die skool en sy personeel is goed.

Die handhawing en toepassing van dissipline bly ‘n prioriteit van die beheerliggaam en skoolbestuur. My dank gaan uit aan mnr Schutte, mnr van der Schyf, mnr Nico Hand en die dissiplinêre komitee vir hulle onbaatsugtige en nie altyd aangename taak om dissipline tot op sy uiterste in die skool te handhaaf. 

Hoërskool Dinamika se gedragskode bly ‘n bindende ooreenkoms tussen al die partye en ek vra opreg dat almal betrokke, ouers/voogde, leerders, personeel, die gemeenskap en besoekers ons hierin sal ondersteun.

Ons kinders se prestasies lê weereens wyd en suid in die diversiteit en kwaliteit daarvan. Gedurende die jaar het ons verneem van prestasies op vele terreine en ons is trots op elke kind/span wat deel geneem het. Ons kinders presteer op die gebiede van akademie, sport, kultuur en deur dit alles groei hulle as mense.

Ek is oortuig as ouer/voog of belangstellende vriend, u van al ons prestasies kennis geneem het deur die skool se webwerf en die plaaslike pers.

Ek wil aan u as ouers/voodge baie dankie sê vir al u opoffering en bystand deur die jaar, elke kind en ons as skool waardeer dit. 

4. GEMEENSKAP

Weereens my dank en waardering aan diegene wat deur skenkings of tyd hulle belangstelling in ons skool uitgeleef het.

Ek wil graag op al ons ouers ‘n versoek rig, dat u ons skool meer sal ondersteun deur die bywoning van ons skoolfunksies, veral op Saterdae wanneer ons tuis sportwedstryde het. Ons wil graag meer van u sien, dit is tog ons almal se skool waarop ons trots is.

5. FINANSIES

Ons skool se Finansies en finansiële praktyk is binne die perke van die 2016 begroting en word streng volgens voorskrif beheer en geboekstaaf.

2016 was ‘n moeilike jaar vir ons skool rakende Finansies, weens die feit dat dit nie so goed gaan met ons land se ekonomie nie en vele van ons ouers het ongelukkig hulle werk verloor en vir die rede het hulle gekwalifiseer vir die subsidie soos voorgeskryf deur die departement. 

Ons het, sonder om sekere aspekte na te laat, sekere kapitaalprojekte aangepak en voltooi. Net om ‘n paar te noem, ons het die snoepie vergroot en opgegradeer en ons tans besig met die oprigting van die nuwe sportsentrum op die skoolterrein.

Ons skool dra geen skuld oor na die volgende finansiële jaar, behalwe vir die huurkoop ooreenkomste wat ons het op die skool voertuie, asook die huur ooreenkoms op ons fotostaatmasjiene. Dit word alles op ‘n beheerde wyse gedoen.

Ek wil my dank en waardering uitspreek teenoor mnr Pieter Schöltz en sy finansiële komitee vir al hulle harde werk gedurende die jaar om te verseker dat ons skool se finansies in ‘n gesonde toestand is. Ek wil ook vir mnr Vollaard en sy dames in die finansies kantoor dankie sê vir die uitstekende kontrole oor die spandering en invordering van skoolfondse.

Ek wil wel ‘n beroep doen op die ouers wat nie hulle skoolfonds betaal, onthou u benadeel u kind se onderrig om in ‘n Christelike Afrikaanse Skool onderrig te ontvang. Skoolfonds is volgens die skolewet ‘n statutêre (wetlike) verpligting. Betaal asseblief u skoolfonds sodat ons kan verseker dat u kind die beste onderrig moontlik kry.

6. HOOGTEPUNTE

Die groot hoogtepunt vir my die jaar was die uitbreiding en opgradering van ons skool fasiliteite om dit vir ons kinders ‘n meer ontvanklike omgewing vir leer te maak.

Soos al gesê, op akademie, sport en kultuur gebiede het ons leerders puik presteer, daar is te veel om te noem, weereens baie geluk aan julle almal.

7. GEBOUE EN TERREIN

Die instandhouding en opgradering van ons terrein is ‘n aaneenlopende proses.

Ons dank gaan uit aan Mnr. Schutte vir al sy opoffering en bydrae gedurende die jaar.

TER AFSLUITING

Baie sterkte aan u as ouers en vir ons leerders met die eksamen wat voorlê, ons weet dat hulle goed sal presteer.

Ons wil ons ouers daarop attent maak dat alle fasette van ons skool deursigtig bedryf word. As u dus oor enige iets onduidelikheid het, is u welkom om of die hoof of die voorsitter te kontak vir duidelikheid.

Geniet die Desember vakansie wat voorlê en mag die Here se hand van beskerming oor u en u gesin wees tot ons mekaar weer sien in 2017.

 

Bennie Hanekom

Voorsitter: Beheerliggaam